ZARZĄDZENIE NR 111/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 30 października 2020 r.

2020-11-02 13:15:19 Ogłoszenia

w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów i jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 53 ust. 1. art. 68 ust 1 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub1icznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zarządza, co następuje:
1   
Ustala się zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów i jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów.
3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów i jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów.

Rozdział I.
Przepisy ogólne

1. Zarządzenie określa sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów nieposiadających osobowości prawnej.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
a) Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Pacanów
b) jednostkach organizacyjnych- należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Pacanów nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem Urzędu;
c) kierownikach jednostek organizacyjnych- należy przez to rozumieć kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów;
d) składnikach rzeczowych majątku ruchomego- należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego będące w dyspozycji Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych służące do realizowania zadań statutowych;
e) majątek ruchomy — należy przez to rozumieć majątek będący w posiadaniu Urzędu lub jednostki organizacyjnej zaliczany do środków trwałych  lub pozostałych środków trwałych, dający się przenieść;
f) wartości rynkową składnika rzeczowego majątku ruchomego -należy przez to rozumieć wartość rynkową brutto tego składnika ustaloną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów lub kierownika jednostki organizacyjnej.
g) zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego -należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:
•    nie są i nie będą wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością Urzędu lub jednostki organizacyjnej,
•    nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w Urzędzie lub jednostce organizacyjnej, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione,
•    nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa byłaby nieopłacalna;
h) zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego -należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:
•    posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna,
•    zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia,
•    które całkowicie utraciły wartość użytkową,
•    które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione;
3. W sprawach nieuregulowanych dotyczących sprzedaży, dzierżawy, najmu składników rzeczowych majątku ruchomego, a także nieodpłatnego ich przekazania oraz darowizny mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział II.
Sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego

1. Urząd oraz jednostki organizacyjne wykorzystują składniki rzeczowe majątku ruchomego do realizacji swoich zadań statutowych oraz gospodarują tymi składnikami w sposób oszczędny  i racjonalny.
2. Urząd oraz jednostki organizacyjne utrzymują składniki rzeczowe majątku ruchomego wstanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz zapewnienia dla nich odpowiedniego nadzoru.
3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego jednostki mogą być wykorzystywane do jednoczesnej realizacji zadań statutowych innych jednostek organizacyjnych za zgodą kierownika jednostki odpowiadającej za dany składnik majątku ruchomego, jeżeli nie ogranicza to wykonywania własnych zadań statutowych jednostki i nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po jej stronie.
4. Urząd oraz jednostki organizacyjne na bieżąco analizują stan majątku ruchomego, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.
5. W celu oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania Burmistrz Miasta Gminy Pacanów lub kierownik jednostki organizacyjnej powołuje komisję w skład, której będą wchodziły co najmniej trzy osoby spośród pracowników. Komisja może mieć charakter stały, a zadania komisji można powierzyć komisji likwidacyjnej. 6. Komisja, sporządza protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego przedstawiając wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz propozycję sposobu zagospodarowania tych składników- załącznik nr 2.
7. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania składników majątku ruchomego kierownik jednostki organizacyjnej ustala wartość rynkową tych składników. Wartość rynkową określa się stosując przeciętną cenę brutto stosowaną w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku ustaloną na podstawie informacji uzyskanych od dostawców/producentów z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia tych składników, a jeśli danego rodzaju rzeczy zostały wycofane z obrotu na rynku- na podstawie cen ze stron internetowych. Dla środków transportowych należy dołączyć wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę.
8. O zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje w Urzędzie Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów lub osoba przez niego upoważniona, a w jednostce organizacyjnej jej kierownik lub osoba przez niego upoważniona.

9. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być zagospodarowania   w następujący sposób:
1)    nieodpłatne przekazanie jednostce organizacyjnej;
2)    oddane w najem, dzierżawę
3)    przeznaczone do sprzedaży
4)nieodpłatne przekazanie w formie darowizny
5)podlegają likwidacji- zniszczeniu.
10. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów lub osoba przez niego upoważniona, a w jednostce organizacyjnej jej kierownik lub osoba przez niego upoważniona podejmuje decyzję, jaką formę zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przyjmie.
11. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek organizacyjnych.
12. Urząd lub jednostka organizacyjna zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń informację o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego wraz z określeniem sposobu ich zagospodarowania- protokół, o którym mowa w pkt. 6.
13. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów w uzasadnionych okolicznościach w indywidualnych przypadkach może odstąpić od stosowania procedury ustalonej niniejszym regulaminem.

Rozdział III
Nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego

1. Urząd oraz jednostki organizacyjne mogą nieodpłatnie przekazać innej jednostce organizacyjnej zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
2. Nieodpłatne przekazanie następuje po spełnieniu następujących warunków:
a) przekazane składniki będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych;
b) po uprzednim złożeniu uzasadnionego wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów lub kierownika jednostki organizacyjnej o bezpłatne ich przekazanie.
3. Po wyrażeniu zgody przez Burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej albo kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej składniki rzeczowego majątku ruchomego zostaną nieodpłatnie przekazane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien w szczególności zawierać: oznaczenie strony przekazującej i przejmującej składniki majątku ruchomego, ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego, niezbędne informacje o stanie techniczno- użytkowym składnika majątku ruchomego, ze wskazaniem czy dany składnik zakwalifikowany był jako zbędny czy jako zużyty, okres, w którym składnik majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą ( czas oznaczony, nieoznaczony lub bezzwrotnie), miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego, podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.
4. Oddanie w nieodpłatne użytkowanie ruchomych składników majątku nie powoduje przeniesienia własności rzeczy i nie podlega ujęciu w ewidencji księgowej jednostki przejmującej ruchomy majątek.
5. Wartość przekazywanego składnika określa się w protokole przekazania zgodnie z wartością początkową nabycia tego składnika oraz wysokości dotychczasowego umorzenia na dzień przekazania wynikające z ewidencji księgowej oraz w wartości rynkowej.
6. Amortyzacji składnika majątku ruchomego dokonuje w dalszym ciągu jednostka przekazująca, która posiada tą rzecz nadal w swojej ewidencji księgowej.
7.  Koszty odbioru przekazanego składnika rzeczowego majątku ruchomego ponosi jednostka na rzecz której nastąpiło przekazanie.
Rozdział IV
Sprzedaż, najem lub dzierżawa składników rzeczowych majątku ruchomego

1. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego będące w dyspozycji Urzędu lub jednostki organizacyjnej mogą być przedmiotem sprzedaży, najmu lub dzierżawy.
2. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości równej lub przekraczającej 3000,00 zł sprzedaje się w trybie przetargowym.
3. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego sprzedaje się w drodze bez przetargowej w przypadku:
a) gdy ich wartość jest niższa niż 3000,00 zł- po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia, w sposób określony w Rozdziale II pkt. 12 z podaniem ceny każdego ze zbywanych składników.
b) nie zostały sprzedane w drugim przetargu
4. Przetarg organizuje Urząd lub jednostka organizacyjna.
5. Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu powołuje się komisję przetargową.
Dla ważności prac komisja wymaga obecności, co najmniej 3 osób.
6. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż rynkowa wartość składnika majątku ruchomego określonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale II pkt. 7 niniejszego regulaminu.
7. Sprzedaż w trybie przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
8. Przedmiotem przetargu może być jeden lub więcej składników  majątku ruchomego.
9. O formie przetargu decyduje w Urzędzie Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów lub osoba przez niego upoważniona, a w jednostce organizacyjnej jej kierownik lub osoba przez niego upoważniona.
10. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu lub jednostki oraz na stronie internetowej Urzędu lub jednostki lub w prasie o zasięgu lokalnym na minimum 21 dni przed planowanym przetargiem.
11. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
12. Komisja Przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
13. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który w szczególności zawiera: określenie miejsca i czasu przetargu, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej, wysokość ceny wywoławczej, ilość osób dopuszczonych do przetargu, informację o ilości ofert odrzuconych, najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży, imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę, wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny- wadium.
14. Jeżeli nie dojdzie do sprzedaży składnika mienia ruchomego w pierwszym przetargu organizuje się kolejny przetarg, w którym cena wywoławcza może zostać obniżona o 20 % ceny wywoławczej z pierwszego przetargu, drugi przetarg musi się odbyć w terminie 3 miesięcy od daty pierwszego przetargu.
15. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu zostaną określone w ogłoszeniu
o przetargu.
16. Ustalenie obowiązku z tytułu podatku Vat sprzedawanego składnika majątku ruchomego ciąży na jednostce, która użytkowała sprzedawany składnik majątku ruchomego.
17. Sprzedaż składnika majątku ruchomego sankcjonuje wystawienie faktury przez jednostkę prowadzącą księgi inwentarzowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Do oddania w najem lub dzierżawę składnika rzeczowego majątku ruchomego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego załącznika w zakresie dotyczącym sprzedaży
19. Przekazanie w najem lub dzierżawę następuje po zawarciu umowy najmu/ dzierżawy na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, zawierającego w szczególności: oznaczenie stron, nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego, ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego, niezbędne informacje o stanie techniczno- użytkowym składnika majątku ruchomego, ze wskazaniem czy dany składnik zakwalifikowany był jako zbędny czy zużyty, okres, na który składnik majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą, miejsce i termin odbioru, podpisy z podaniem imienia i nazwiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.
20. Wartość składnika oddanego w najem lub dzierżawę określa się w protokole przekazania  w wartości rynkowej.
21. Amortyzacji składnika majątku ruchomego dokonuje w dalszym ciągu jednostka przekazująca, która posiada tą rzecz nadal w swojej ewidencji księgowej.

Rozdział V
Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego

1. Urząd lub jednostka organizacyjna może dokonać darowizny zbędnego lub zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Pacanów oraz osób prawnych np. fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), z zastrzeżeniem pkt. 2 Rozdział V.
2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego stanowiące zabytki, w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przekazuje się w formie darowizny państwowym lub samorządowym instytucjom kultury wyspecjalizowanym w opiece nad zabytkami.
3. Po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów lub osoby przez niego upoważnionej albo kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej składniki rzeczowego majątku ruchomego darowizny dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien w szczególności zawierać: oznaczenie strony przekazującej i przejmującej składniki majątku ruchomego, ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego, niezbędne informacje o stanie techniczno- użytkowym składnika majątku ruchomego, ze wskazaniem czy dany składnik zakwalifikowany był jako zbędny czy jako zużyty, miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego, podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.
4. Dodatkowo dla celów dowodowych potwierdzających darowiznę można spisać umowę darowizny.
5. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego darowanego określa się według wartości rynkowej określonej w Rozdziale II pkt. 7.
6. Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu darowano ten składnik majątku.
7. Ustalenie obowiązku z tytułu podatku Vat przekazywanej darowizny ciąży na jednostce, która użytkowała składnik majątku ruchomego.
8. Darowiznę składnika majątku ruchomego sankcjonuje wystawienie dokumentu wewnętrznego przez Urząd lub jednostkę prowadzącą księgi inwentarzowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Protokół przekazuje się głównemu księgowemu Urzędu lub jednostki organizacyjnej w celu zdjęcia przekazanych w formie darowizny składników z ewidencji księgowej.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30 października 2020r. w sprawie w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów i jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów.

Protokół
z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego
będących w posiadaniu ………………………………………..
sporządzony w Pacanowie w dniu .......................

Komisja powołana na podstawie…….................................………………..…………………. ……………………………………………………………………………………w składzie:
1…………………………………………..
2………………………………………………
3………………………………………………….
ogłasza wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego będącego w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Pacanów / jednostki organizacyjnej oraz propozycję sposobu zagospodarowania tych składników:
L.p.    Nazwa i rodzaj składnika rzeczowego    Nr inwentarzowy     Ilość sztuk    wartość rynkowa (zł)    Kwalifikacja składnika zbędny/                                                            zużyty    Proponowany sposób zagospodarowania
1                              
2                              
3                              
Uwagi:…………………………………………………………………………………………
Podlega wywieszeniu na okres 7 dni na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów / jednostki organizacyjnej.                                                        
Podpisy członków komisji:
1……………………………………..
2……………………………………...
3……………………………………….                                         Zatwierdził

Zobacz również: