Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2020

2020-10-14 14:04:15 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 2”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. gr 113/2 obręb 0019 Trzebica, powiat buski, województwo świętokrzyskie

ROŚ.6220.6.2020                                                                            Pacanów, 14.10.2020r. 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

prowadzonego na wniosek Inwestora EPLANT 17 Sp. z o.o. 30-109 Kraków ul Salwadorska 14-310, reprezentowanego przez Pełnomocnika P. Dagmarę Pieśniarską - ALSEVA INNOWACJE S.A. (adres korespondencyjny 30-148 Kraków ul. Lindego 7c), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 2”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. gr 113/2 obręb 0019 Trzebica, powiat buski, województwo świętokrzyskie, że wydane zostało postanowienie znak:  ROŚ.6220.5.2020 z dnia 14.10.2020r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano opinie:

·         Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-II.4240.193.2020.KŚ.1 z dn. 02.06.2020r., stwierdzającą, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

·         sanitarną znak: SE.V-4470/35/20 z dnia 01.06.2020r., w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zajął stanowisko, iż widzi potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,

·         Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie znak: KR.ZZŚ.4.4360.80.2020.MC z dnia 02.10.2020r. w której wskazano, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków wskazanych w opinii.

Zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie w pok. nr 110 w godzinach 700-1500  w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na wydane postanowienie  przysługuje Stronom zażalenie   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Trzebica. 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Otrzymują:

1.      Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectwa:

·         Trzebica

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Zobacz również: