Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów dnia 2.10.2020 r.

2020-10-05 10:18:11 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE nr  101 /2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW

z dnia 02 października 2020 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.)   w wykonaniu uchwały NR XXII/135/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży działki nr 782/2 położonej w miejscowości Pacanów zarządzam, co następuje

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomość rolną wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                         w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, w gazecie Echo Dnia, na stronie internetowej tut. Urzędu bip.pacanow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Pacanów.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 101/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 02 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym nieograniczonym.

WYKAZ

 

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka rolna,  nr 782/2, powierzchnia 0,2700 ha, obręb Pacanów.

Nieruchomość:

1.     1. Działka ewidencyjna nr 782/2 stanowiąca własność Gminy Pacanów na podstawie decyzji znak: SPN.IV.7510.5.2020 z dnia 02.03.2020 r.;

2.     2. Powierzchnia nieruchomości – 0,2400 ha;

3.    3.  Nieruchomość: działka rolna położona w miejscowości Pacanów, działka bez dostępu do drogi publicznej.

4.     4. Dla działki nr 782/2 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działka nr 782/2 oznaczona jest jako działka rolna, niezabudowana;

5.     5. Cena nieruchomości- 7850,00 zł;

6.      6.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości: na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 02.10.2020 r. i złoży oświadczenie, że wyrażaj zgodę na jej nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

 

Zobacz również: