Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2020

2020-09-29 11:53:35 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie

ROŚ.6220.3.2020                                                                                         Pacanów, 28.09.2020r.

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

prowadzonego na wniosek Inwestora SIG POLSKA PORTFOLIO 6 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa (adres do korespondencji 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 11a.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, że wydane zostało postanowienie znak:  ROŚ.6220.3.2020 z dnia 28.09.2020r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie w pok. nr 110 w godzinach 700-1500  w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na wydane postanowienie  przysługuje Stronom zażalenie   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Książnice. 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Otrzymują:

1.      Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·         Książnice

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/Wiesław Skop

 

Zobacz również: