Obwieszczenie IGPM.6733.8.2020

2020-09-22 09:20:53 Ogłoszenia

Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów, gmina Pacanów na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 76/1, 75, 920, 50, 49, 46/2, 46/3, 919, 46/4, 27, 26, 25, 24/2, 24/4, 24/3, 918 obręb: 0027 Sroczków, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski.

Pacanów, dnia 22.09        .2020 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.8.2020 

Data obowiązywania:

od 22.09.2020 do 06.10.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów, gmina Pacanów.

na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 76/1, 75, 920, 50, 49, 46/2, 46/3, 919, 46/4, 27, 26, 25, 24/2, 24/4, 24/3, 918 obręb:  0027 Sroczków, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski.

Wnioskodawca:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,

Pełnomocnik: Pan Rafał BZDUCH, Firma Projektowa ECO-PROJEKT, Grabki Duże 89/7, 28-225 Szydłów

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. J.Długosza 4A, 4/ Świętokrzyski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków 3, 5/ Burmistrz Miasta i Gminy 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15 - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 13 ze względu na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 567 z p.zm.)

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/Wiesław Skop

Zobacz również: