Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2020

2020-09-01 12:49:15 Ogłoszenia

Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0242 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” planowanego do realizacji na działce nr ewid. gr 221 położonej w obrębie Słupia, gmina Pacanów,, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Znak: ROŚ. 6220.2.2020                                                                            Pacanów, dnia  01.09.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie  art. 38, 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.poz.283 z późn. zm.) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256),

zawiadamiam o wydaniu decyzji

umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0242 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” planowanego do realizacji na działce nr ewid. gr 221  położonej w obrębie Słupia, gmina Pacanów,, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie..

W związku z powyższym każda osoba zainteresowana lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Słupia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Otrzymują:

Strony oraz Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•             Urzędu Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•             Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: