Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-08-21 08:45:57 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych.

Pacanów, dnia 21.08.2020 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.6.2020 

Data obowiązywania:

od 21.08.2020 do 04.09.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych.

na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami;

obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów, 578, 579, 1090, 1230/2, 1260, 1315/2, 1315/3, 1516/10, 1516/2, 1516/3, 1550, 1552, 1580, 1625, 1662, 1664, 1946, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1969/3, 1972/1, 1972/2, 1974/1, 1975, 1987, 1990, 1991, 1996, 1998, 2005, 1997/1, 2006, 1857/1, 1857/2, 1680/3, 1680/4, 1680/1,

obręb: 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów, 69, 99, 144, 148/2, 1047/1, 1056, 1124/1, 1184, 1186/2,

obręb: 0012 Niegosławice, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów, 179.

Wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Pełnomocnik: Pan Artur WIELOCH, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego J.Wieloch, ul. Ludwika Waryńskiego 24, 28-100 Busko-Zdrój,

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. J.Długosza 4A, 4/ Zarząd Powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg, 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146 - w zakresie obszaru przyległego do drogi, 5/ Świętokrzyski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków 3, 6/ Burmistrz Miasta i Gminy 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15 - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 13 ze względu na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 567 z p.zm.)

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: