Ogłoszenie

2020-07-22 09:01:43 Ogłoszenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Pacanów nr. X/47/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na remoncie i konserwacji pokrycia dachowego drewnianej części kościoła parafialnego pw św. Idziego opata w Zborówku.

         Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy  w Pacanowie z siedzibą przy ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, do dnia 31.07.2020 r. do godz. 15:00

Zobacz również: