Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-07-15 15:46:58 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych.

Pacanów, dnia 15.07.2020 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.6.2020

Data obowiązywania:

od 15.07.2020 do 30.07.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w na wniosek z dnia 18.06.2020 r. uzupełniony dnia 03.07.2020 r. zmiana wniosku z dnia 09.07.2020 r., oraz 13.07.2020 r.:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

Pełnomocnik: Pan Artur WIELOCH, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego J.Wieloch, ul. Ludwika Waryńskiego 24, 28-100 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych.

na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami;

obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów, 578, 579, 1090, 1230/2, 1260, 1292, 1315/2, 1315/3, 1516/10, 1516/2, 1516/3, 1550, 1552, 1580, 1625, 1662, 1664, 1946, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1969/3, 1972/1, 1972/2, 1974/1, 1975, 1987, 1990, 1991, 1996, 1998, 2005, 1997/1, 2006, 1857/1, 1857/2, 1680/3, 1680/4, 1680/1,

obręb: 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów, 69, 99, 144, 148/2, 1047/1, 1056, 1124/1, 1184, 1186/2,

obręb: 0012 Niegosławice, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów, 179

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

Informuję strony o uprawnieniach z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wnoszenie uwag i wniosków do zebranych dowodów i materiałów, istnieje w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208 w dniach i godzinach pracy jednostki samorządu terytorialnego po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 13 lub drogą elektroniczną po przesłaniu pisemnego wniosku na adres: ug2@pacanow.pl ze względu na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 567 z p.zm.)

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Do wiadomości publicznej:

 www.bip.pacanow.pl

>>Projekt decyzji

>>Lokalizacja

>>Teren inwestycji

Zobacz również: