ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r

2020-06-05 08:45:11 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2019r  poz. 506 ze  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2020r   poz.65 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr   LIII/257/2018   Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  9  luty  2018r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na   sprzedaż lokalu  użytkowego  położnego  w  Pacanowie   przy  ulicy Mlecznej  47  oraz  działki  położonej  w  Sroczkowie w  formie  przetargu  niegranicznego.

  Zarządzam  co  następuje

 §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży  w  drodze  przetargowej  działkę  nieruchomość rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik  Nr 1  niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21 dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  i Gminy  w  Pacanowie  w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo   przyjęte  na  stronach  internetowych  Urzędu  Miasta  i Gminy    w  Pacanowie.

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr   57   /20

Burmistrza  Miasta  i  Gminy Pacanów  z  dnia  5 czerwca  2020  r  w sprawie  ogłoszenia   wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży  w trybie przetargowym .     

W  Y  K  A  Z

nieruchomości   rolnej  położonej w Sroczkowie  gmina  Pacanów

Nieruchomość;

1.Działka nr  654   własność Gminy  Pacanów 

2Własność  Gminy  Pacanów   - ujawniona  w   KI1B/00027423/3

3.Powierzchnia  0,4300ha

4.Nieruchomość rolna  położona  w  Sroczkowie 

5.Brak  planu  -  w ewidencji  gruntów  zapisana  jako  nieużytek

6.Cena    nieruchomości    10900,00 zł

7  Wartość  nieruchomości  według  operatu  z  wyceny   10350,000zł                           

8.Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy

9/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu   pod  garażem  miesięcznie –  nie  dotyczy

10.Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

11.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania , najmu  lub  dzierżawy  -  nie dotyczy

12.Zasady  aktualizacji  opłat  -  nie  dotyczy

13.Grunt  do  oddania  w  dzierżawę    nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz niniejszy podlega  ogłoszeniu  przez  okres 21 dni od 5 czerwca 2020r do  26  czerwca 2020r

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Zobacz również: