Obwieszczennie ROŚ.6220.6.2020

2020-05-18 09:52:33 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 2”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica” planowanej do realizacji na działce o nr ewid. gr 113/2 obręb 0019 Trzebica

Znak: ROŚ. 6220.6.2020                                                                     Pacanów, dnia 15.05.2020

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) 

zawiadamiam, że 

w dniu 15.05.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów na wniosek inwestora EPLANT 17 Sp. z o.o. 30-109 Kraków ul Salwadorska 14-310 Pełnomocnik P. D. Pleśniarska ALSEVA INNOWACJE S.A.

adres korespondencyjny 30-148 Kraków ul. Lindego 7c, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 2”, o mocy do 2,0 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica” planowanej do realizacji na działce o nr ewid. gr 113/2 obręb 0019 Trzebica.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2283 z późn. zm.) w dniu 14.05.2020r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2019, poz.1839 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Trzebica.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1.        Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·          Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·          Trzebica

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: