ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 17 kwietnia 2020r.

2020-04-17 11:49:21 Ogłoszenia

w sprawie częściowego otwarcia Targowiska Gminnego w m. Słupia zlokalizowanego na działce ewid. gr. nr 1186/2 w m. Słupia, przy boisku sportowym.

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów
z dnia 17 kwietnia 2020r.

w sprawie częściowego otwarcia Targowiska Gminnego w m. Słupia zlokalizowanego
na działce ewid. gr. nr 1186/2 w m. Słupia, przy boisku sportowym.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art.30, art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 506 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Przywraca się do funkcjonowania Targowisko Gminne w m. Słupia zlokalizowanego
na działce ewid. gr. nr 1186/2 w m. Słupia, przy boisku sportowym dla handlu produktami spożywczymi, płodami rolnymi oraz sadzonkami i nasionami.

2.      Targowisko Gminne funkcjonować będzie we czwartki w godz. 6-13 od 23 kwietnia br.

 

§ 2.

 

1.      Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z 31 marca 2020 roku w przypadku handlu na straganie lub targowisku mogą przebywać tym samym czasie 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących obsługę straganów, targowisk.

2.      Stragany z towarami należy umieścić w odległości co najmniej 3 metrów między stanowiskami.

3.      Osoby przebywające na placu targowym mają obowiązek spełniać i przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zapobiegania zagrożeniu epidemiologicznemu
w szczególności zarażenia wirusem COVID-19 (koronawirus):

1)      Stosować właściwą higienę rąk - dezynfekcja

2)      Stosować higienę kaszlu i oddychania – zakrycie ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, innego zabezpieczenia

3)      Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością

4)      Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego

5)      Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)

6)      W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych (jeśli istnieje taka możliwość)

4.      Osoby sprzedające towar zobowiązani są do posiadania rękawic jednorazowych dla siebie i kupujących, płyn dezynfekujący do dezynfekcji stoiska.

 

§ 3.

 

W przypadku stwierdzenia handlu towarami innymi niż wymienione w §1 zarządzenia, lub
w przypadku stwierdzenia uchybień co do procedur wymienionych w § 2 zarządzenia targowisko zostanie ponownie zamknięte.

 

§ 4.

 

Zarządca placem targowym zastrzega sobie prawo do regulowania liczby osób przebywających na placu targowym oraz do sprawdzania przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. targowisk i bazarów. W tym celu wyznaczeni pracownicy Urzędu będą sprawowali kontrolę.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.

 

§ 6.

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Zobacz również: