Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2020

2020-04-16 12:45:09 Ogłoszenia

Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0242 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” planowanego do realizacji na działce nr ewid. gr 221 w m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Znak: ROŚ. 6220.2.2020                                                                     Pacanów, dnia 15.04.2020

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 15.04.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów na wniosek inwestora ALGO POLAND Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 31/35, 26/600 Radom wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:„Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0242 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” planowanego do realizacji na działce nr ewid. gr 221 w m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w dniu 15.04.2020r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Słupia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1.        Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·          Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·          Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Zobacz również: