Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019.2020

2020-04-14 12:32:10 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu)

Pacanów, dnia 14.04.2020 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2019.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w na wniosek z dnia 08.04.2020 r.:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójczy

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów (znak: IGPM.6733.1.2019 z dnia 21.06.2019r.) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu)

Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 222, położoną w miejscowości Wójcza, obręb 0021 Wójcza, jednostka ewidencyjna: Pacanów-obszar wiejski, gmina Pacanów.

Informuję strony o uprawnieniach z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wnoszenie uwag i wniosków do zebranych dowodów i materiałów, istnieje w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208 (telefon: 41 3765403 wew.13) w dniach i godzinach pracy jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Do wiadomości publicznej:

 www.bip.pacanow.pl

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Zobacz również: