Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30.03.2020 r.

2020-04-01 09:51:09 Ogłoszenia

w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów

Na  podstawie § 11h ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze  zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1.

Unieważnia się konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów

 

§2.

Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie   zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: