Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30.03.2020 r.

2020-04-01 09:50:18 Ogłoszenia

w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów

 

Na  podstawie § 11h ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze  zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1.

Unieważnia się konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów.

 

§2.

Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie   zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: