Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2019/2020

2020-02-21 17:16:00 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178

Pacanów, 21.02.2020

ROŚ.6220.5.2019/2020                                                                   

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178”, planowanego do realizacji na działce nr 72/1 obręb Książnice, realizowanego przez Inwestora Gmina Pacanów z siedzibą w m. Pacanów ul. Rynek 15 

zawiadamiam  Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

Otrzymują:

1.        Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego zawiadomienia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·          Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·          Książnice

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Strony postępowania przez zawiadomienie zgodnie z art. 49 k.p.a.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Zobacz również: