Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019/2020

2020-01-30 14:00:03 Ogłoszenia

Pacanów, 30.01.2020

ROŚ.604.3.2019/2020                                                                     

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081),  

zawiadamiam  Strony postępowania 

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid gr 311 w m. Kępa Lubawska gmina Pacanów.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kępa Lubawska


Otrzymują:

1.        Strony postępowania wg wykazu

2.        Sołtys m. Kępa Lubawska

3.        a/a

 Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Zobacz również: