Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-11-22 11:30:27 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”

Pacanów, 21.11.2019

ROŚ.6220.3.2019                                                                

 

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1 MW, wraz  z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice”,  realizowanego przez Inwestora EPLANT 11 SP. Z O.O. z Krakowa ul. Salwadorska 14/310, 30-109 Kraków 

zawiadamiam  Strony postępowania 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

Otrzymują:

1.     Inwestor

2.     Strony postępowania wg wykazu

3.     Sołtys m. Książnice

4.     a/a

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: