Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-11-22 11:25:40 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II”

Pacanów, 21.11.2019

ROŚ.6220.2.2019                                                                                           

 

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II” o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Słupia, planowanego do realizacji na części działek o nr ewid. gr 821/1 (fragment), 821/2, 822 (fragment) obręb ewidencyjny Słupia realizowanego przez Inwestora Alseva Innowacje S.A. z Krakowa ul. Salwadorska 14/310, 30-109 Kraków

zawiadamiam  Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

 

 

Otrzymują:

1.            Inwestor

2.            Strony postępowania wg wykazu

3.            Sołtys m. Słupia

4.            a/a

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: