Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-11-19 13:49:53 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II” o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Słupia

Pacanów, 18.11.2019

Znak: ROŚ.6220.2.2019

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)                                          

Zawiadamiam

że w dniu 18.11.2019r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II” o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Słupia, planowanego  do realizacji na części działek o nr ewid. gr 821/1 (fragment), 821/2, 822 (fragment) obręb ewidencyjny Słupia”, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, realizowanego przez Inwestora Alseva Innowacje S.A. z siedzibą w m. Kraków ul. Salwadorska 14/310. W związku z powyższym informuje się że, w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy w Pacanowie w pok. nr 110 w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

•             postanowieniem ROŚ.6220.2.2019 z dnia 18.11.2019r.

•             opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – opinia WOO-II.4220.201.2019.PW.1

•             opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju – opinia SE.V-4470/31/19

•             opinią Dyrektora PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – opinia KR.RZŚ.435.112.2019.PK

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy

w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Słupia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie w godzinach urzędowania.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096)  w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1.            Strony postępowania poprzez obwieszczenie

2.            Sołtys m. Słupia 

3.            a/a           

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: