Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2019

2019-11-18 13:17:10 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m

Pacanów, 18.11.2019

Znak: ROŚ.6220.4.2019 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm)

zawiadamiam, że

że  z uwagi na ze względu na analizę dokumentacji sprawy przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m”, na działkach nr 1102, 1048, 1047/1, 1047/2, 1064/1 (skrzyżowanie z 0122T) obręb Słupia, działki nr 1149/1 – obręb Słupia- Kanał Strumień, działki nr 1124/1 obręb Słupia, Inwestor Powiat Buski siedziba władz Powiatu 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15.

Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 18 grudnia 2019r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Słupia.

pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie zgodnie z art. 37 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm) w związku z art 36 § 1. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:

1.                   Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•              Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•              Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.                   Strony postępowania wg wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: