Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-11-06 08:29:12 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1 MW

Pacanów, 04.11.2019

Znak: ROŚ.6220.3.2019 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm)

zawiadamiam, że

że  z uwagi na ze względu na analizę dokumentacji sprawy przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1 MW, wraz  z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice”,  realizowanego przez Inwestora EPLANT 11 SP. Z O.O. z Krakowa ul. Salwadorska 14/310, 30-109 Kraków.

Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 4 grudnia 2019r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Książnice.

pouczenie

 

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie zgodnie z art. 37 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm) w związku z art 36 § 1. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.


 

Otrzymują:

1.                   Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•              Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•              Książnice

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.                   Strony postępowania wg wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: