ZARZĄDZENIE nr 114/2019

2019-10-22 18:07:32 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr 114 2019

Burmistrza Miasta  i  Gminy  Pacanów

z  dnia   21  października  2019r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  dzierżawy

                                 Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / j.t. Dz. U  z  2019r  poz.506 /  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /Dz. U. z 2018r  poz. 2204  z  późniejszymi zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr XIV/88/19 Rady  Miejskiej w Pacanowie  z dnia   25 września  2019r w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na  lat 10  w  trybie  bezprzetargowym   działki  nr  65/18  o  pow.2,6398 ha  położonej  w  Karsach  Małych

 §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta i Gminy  w  Pacanowie ,na stronach  internetowych  , w  lokalnej  prasie ,zwyczajowo  przyjęte

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 


Załącznik  Nr 1 do zarządzenia Nr 114 /2019 Burmistrza  Miasta  i  Gminy Pacanów  z  dnia  21 października                       

 2019r  w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do                                                      

wydzierżawienia  w trybie bez  przetargowym na okres  10 lat


                                               W  Y  K  A  Z

 

1.Działka  nr   65/18

2.Własność  -  Decyzja  Wojewody  Świętokrzyskiego    DSP.IV.7710-7/04-WŚ   ujawniona  w 

Księdze  Wieczystej   KI1B/00049612/5                           

3.Powierzchnia   - 2.6398ha

4.Położenie   obręb  -  Karsy  Małe           

5.  Przeznaczenie  - brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  zapisana  jako  teren   rolny

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -  474.74 kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

  1. Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy
  2. Wysokość  stawek procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego-  nie  dotyczy
  3. Zasady  aktualizacji  opłat   - nie  dotyczy
  4. Działka oddana  w  dzierżawę  na   3  lata
  5. Czynsz  płatny  raz  do  roku   do  15  września 

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  21  października    2019r   do 12  listopada  2019r


 

Zobacz również: