Ogłoszenie

2019-06-17 17:41:54 Ogłoszenia

Pozyskiwanie i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z poz. zm.), Rocznego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, uchwalonego LX/322/18 Rady Gminy Pacanów  z dnia 26 października 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów, pod nazwą:

„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów ".

Proponowana kwota dotacji na realizacje zadania wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć   tysięcy 00/100 PLN), gdzie 5 000,00 zł pochodzi z budżetu gm. Pacanów i 5 000,00 zł z budżetu Powiatu Buskiego. Gm. Pacanów w roku poprzednim zrealizowała zadanie  publiczne tego samego rodzaju i udzieliła dotacji Organizacji Pożytku Publicznego w wysokości 10 000,00 zł..

Zakres zadania:

Zadanie polegać ma na bezpłatnym pozyskiwaniu i dystrybucji żywności na rzecz osób ubogich”.

 

Zasady przyznania dotacji:

1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668 z poz. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadania na rzecz ubogich mieszkańców Gminy Pacanów.

2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.                                                                                           3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057)w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

Termin i warunki realizacji zadania:

1.Zadanie winno być wykonane w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i listopad 2019 roku. Dokładna data realizacji zadania zostanie określona w umowie, która zostanie wykonana z wykonawcą.

2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.

3. Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

- prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

- spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z poz. zm.) oraz w rozporządzeniu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

 

Termin i warunki składania ofert:

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 8 lipca

2019 roku do godz. 12:00 z adnotacją "„ Pozyskiwanie i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów " w Sekretariacie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057)w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2018,

c )statut podmiotu,

d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do

właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

e) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej

zadanie,

f) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

 

Termin tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin  składania ofert.

2.Powołana przez Wójta Gminy Pacanów komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów;

a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie;

b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy;

d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;

e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania

publicznego,

f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;

h) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta i  Gminy  Pacanów,

który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na

Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacanowie oraz na stronie internetowej http://www.ug.pacanow.pl.

5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

Postanowienia końcowe:

1.       Burmistrz Miasta i  Gminy Pacanów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny,

przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację

zadania, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować

będzie umowa pomiędzy oferentem, a Gminą Pacanów.

3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione

przed datą zawarcia umowy.

4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielane są pod nr. tiel.41 3765403

5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2057).

 

 

Zobacz również: