Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019

2019-06-14 19:58:02 Ogłoszenia

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Pacanów, 12.06.2019

Znak: ROŚ.604.3.2019

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm)

zawiadamiam, że

został przedłużony termin rozpatrzenia sprawy dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid gr 311 w m. Kępa Lubawska gmina Pacanów.

Załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego nie jest możliwe ze względu na skomplikowany charakter rozpatrywanej sprawy oraz konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego. Przyczyną zwłoki jest fakt, iż tut. Organ musi rzetelnie przeanalizować przedstawione dowody. Analiza jest niezbędna do ostatecznego załatwienia sprawy i wydania decyzji.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12 lipca 2019r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie

na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kępa Lubawska oraz listownie – strony postepowania.                                                                                                         

pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Kielcach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie zgodnie z art. 37 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm) w związku z art 36 § 1. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Publikacja

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości:

1.        BIP UMiG Pacanów

2.        tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

3.        tablica ogłoszeń m. Kępa Lubawska

 

 

Zobacz również: