Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 28 maja 2019 roku

2019-05-28 11:38:57 Ogłoszenia

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Na podstawie  art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ), art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze. zm ), art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2018, poz. 140 ze zm.)  - zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z obniżeniem poziomu wody na rzece Wiała poniżej stanu ostrzegawczego odwołuję z dniem 28.05.2019r. od godz. 10:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Pacanów.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: