Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019

2019-05-06 13:39:14 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu).

Pacanów, dnia 06.05.2019 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.04.2019 r. na wniosek:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wójczy, Wójcza 9, 28-133 Pacanów,

reprezentujący: Pan Marek Rachuna – Prezes OSP Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu),

Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 222, położonej w miejscowości Wójcza, obręb: 0021 Wójcza, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów
i materiałów w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Do wiadomości publicznej:

 www.bip.pacanow.pl

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: