Zawiadomienie ROŚ. 6220.1.2019

2019-02-15 13:53:56 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

Znak: ROŚ. 6220.1.2019                                                                    Pacanów, dnia 14.02.2019r

 ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018r. poz.2096 ze zm)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania z wniosku firmy ELPOLOGISTYKA Spółka z o.o. z siedzibą w m. Zawada, 28-230 Połaniec z dnia 10.01.2019r. doręczonego organowi w dniu 25.01.2019r w sprawie wyrażenia opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” miejsce realizacji Biechów, gmina Pacanów, nr działki ewid. 1190/16 wymagane jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w dniu 14.02.2019r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudkiego 22, 31-109 Kraków o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Biechów i Wójcza.

 

 

Otrzymują:

1.                   Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•              Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•              Biechów i Wójcza

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.                   Strony postępowania wg wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: