Obwieszczenie IGPM.6733.1.2018.2019

2019-02-12 19:19:57 Ogłoszenia

Budowa stacji transmisyjnej WA-0117 z wieżą telekomunikacyjną i wewnętrzną linią zasilania, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 186, położonej w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów.

Pacanów, dnia 11.02.2019 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2018.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.02.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa stacji transmisyjnej WA-0117 z wieżą telekomunikacyjną i wewnętrzną linią zasilania,

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 186, położonej w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: