Zarządzenie Nr 11/2019

2019-02-08 09:39:38 Ogłoszenia

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie

Zarządzenie Nr  11/2019

Burmistrza Miasta i  Gminy Pacanów

z dnia 7 luty 2019 roku

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994, z późn. zm.), art. 41 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XI/54/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego, zarządza co następuje:

 §1

W zarządzeniu Nr 52/2018 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie, wprowadza się następujące zmiany:

1.       w § 1 ust. 1 pkt. 2 wykreśla się : Cecylia Bonar

2.      § 1 ust.1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie : Małgorzata Pawelec

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Pacanów

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: