Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2018

2019-02-07 12:02:55 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów

 

Pacanów, 06.02.2019r

Znak: ROŚ.6220.5.2018

 Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018.poz.2081 z późn. zm.) i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 poz.2096 ze zm.)

Zawiadamiam

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów” powiat buski, województwo świętokrzyskie, realizowanego przez Inwestora EPLANT 5 Sp. Z O.O z siedzibą w m. Kraków

ul. Salwadorska 14/310, 30-109 Kraków po przeanalizowaniu zebranych materiałów, wydano

                        decyzję z dnia 06.02.2019r. znak: ROŚ.6220.5.2018

      Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

     Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust1 pkt. 56 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2017, poz.1405 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sroczków. 

Otrzymują:

1.     Strony poprzez ogłoszenie w BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Sroczków.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: