Obwieszczenie IGPM.6733.1.2018.2019

2019-01-24 13:15:46 Ogłoszenia

Budowa stacji transmisyjnej WA-0117 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania

                Pacanów, dnia 24.01.2019 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2018.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa stacji transmisyjnej WA-0117 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 186, położonej w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów.

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. J.Długosza 4A, 4/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków 3, 5/ Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów - w zakresie obszaru przyległego do drogi gminnej

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: