Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-12-14 12:20:33 Ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Sroczków

Pacanów, 13.12.2018

Znak: ROŚ.6220.2.2018

   

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.poz.1405 z późn. zm.) i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz.1257 ze zm.)

 

 

Zawiadamiam

 

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6MW w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. 272 obręb 0027 Sroczków powiat buski, województwo świętokrzyskie, realizowanego przez Pana Wojciecha Słowaka, ul. Partyzantów 24, 28-100 Busko-Zdrój po przeanalizowaniu zebranych materiałów, wydano

            

                                           decyzję z dnia 13.12.2018r. znak: ROŚ.6220.2.2018

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 56 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2017, poz.1405 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

       

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sroczków. 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Strony postępowania wg wykazu

2.     Sołtys m. Sroczków P. Rafal Sęk 

a/a                   

                                           

 

Zobacz również: