Obwieszczenie ROŚ. 6220.4.2018

2018-12-05 07:30:59 Ogłoszenia

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transmisyjnej WA-0117 wraz wieżą telekomunikacyjną oraz zewnętrzną linią zasilania na części działki nr ewid. 186 położonejw m. Słupia,

Znak: ROŚ. 6220.4.2018                                                                                                                        Pacanów, dnia  04.12.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pacanów

o umorzeniu postępowania w sprawie

 

 
Na podstawie  art. 38, 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.poz.1405 z późn. zm.)zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 2096),

 zawiadamiam o wydaniu decyzji

 
umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transmisyjnej WA-0117 wraz wieżą telekomunikacyjną oraz zewnętrzną linią zasilania na części działki nr ewid. 186 położonejw m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski.

 

W związku z powyższym każda osoba zainteresowana lub strona postepowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się informacji.

 

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Słupia.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 2096), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 


 

Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•              Urzędu Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•              Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

Strony postępowania wg wykazu

Zobacz również: