Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-12-03 14:50:21 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                          Pacanów, 30.11.2018

 

ROŚ.6220.2.2018                                                                

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6MW w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. 272 obręb 0027 Sroczków powiat buski, województwo świętokrzyskie realizowanego przez Inwestora Inwestora Pana Wojciecha Słowak, ul. Partyzantów 24, 28-100 Busko-Zdrój

 

zawiadamiam  Strony postępowania

 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

 

 Otrzymują:

1.     Inwestor

2.     Strony postępowania wg wykazu

3.     Sołtys m. Sroczków 

4.     a/a

 

Zobacz również: