Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-11-29 14:53:59 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pacanów, 29.11.2018

Znak: ROŚ.6220.2.2018

  

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)

 

                                              

Zawiadamiam

 

że w dniu 29.11.2018r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6MW w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. 272 obręb 0027 Sroczków powiat buski, województwo świętokrzyskie, realizowanego przez Inwestora Pana Wojciecha Słowak, ul. Partyzantów 24, 28-100 Busko-Zdrój.

W związku z powyższym informuje się, że w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. nr 110 w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

-        postanowieniem ROŚ.6220.2.2018 z dnia 29.11.2018r.

-        opinią sanitarna z dnia 20.04.2018r znak: SE.V-4470/23/18 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

-        opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4220.71.2018.JT.2 z dn. 07.06.2018r

-        Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Krakowa znak: KR.RZŚ.435.267.2018.AP z dnia 6.11.2018r

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sroczków.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w godzinach urzędowania.

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Otrzymują:

1.     Strony postępowania wg wykazu

2.     Sołtys m. Sroczków P. Rafal Sęk 

3.     a/a                              

Zobacz również: