Obwieszczenie IGPM.6733.2.2018

2018-11-26 12:33:30 Ogłoszenia

Budowa ok. 33,0 mb odcinka sieci wodociągowej Ø110 mm wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej prawidłowe jej funkcjonowanie

                Pacanów, dnia 26.11.2018 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.11.2018 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa ok. 33,0 mb odcinka sieci wodociągowej Ø110 mm wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej prawidłowe jej funkcjonowanie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 311, położonej w miejscowości Kępa Lubawska, obręb: 0008 Kępa Lubawska, jednostka ewidencyjna: Kępa Lubawska, gmina Pacanów.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945  z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Do wiadomości publicznej:

 www.bip.pacanow.pl

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: