Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2018

2018-11-23 10:20:20 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków,

Znak: ROŚ. 6220.5.2018                                                                            Pacanów, dnia 22.11.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pacanów

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257), zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku firmy EPLANT 5 Sp. Z O.O. z dnia 12.10.2018r. doręczonego organowi w dniu 17.10.2018r w sprawie wyrażenia opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia pn: „ Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów” wymagane jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.)

 

zawiadamiam, że

zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w dniu 22.11.2018r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudkiego 22, 31-109 Kraków o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sroczków.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.            Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•             Urzędu Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•             Sroczków

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

2.            Strony postępowania wg wykazu

Zobacz również: