Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-11-19 13:59:48 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Pacanów, 15.11.2018

Znak: ROŚ.6220.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Na podstawie art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn zm)

 zawiadamiam, że

z uwagi na ze względu na analizę dokumentacji sprawy przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW położonej w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. 272 w miejscowości Sroczków gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, realizowanego przez Inwestora Wojciecha Słowaka zam. Busko-Zdrój ul. Partyzantów 24, 28-133 Busko-Zdrój.

 

Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 grudnia 2018r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie

na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sroczków.                                                                                                                                                                                  

pouczenie

 

 

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn zm) w związku z art 36 § 1. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

 

 


Otrzymują:

1.            Strony postępowania wg wykazu

2.            Sołtys m. Sroczków

 

Zobacz również: