ZARZĄDZENIE nr 141/2018

2018-11-06 13:49:35 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr  141 /2018

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  6 listopada  2018r

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do  dzierżawy 

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2018r  poz. 994 ze  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2018r   poz. 121 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr   LX /321/18 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  26  października   2018r  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  dzierżawę  gruntu  położonej w  Pacanowie

 

Zarządzam  co  następuje

§1

Przeznacza  się  do   dzierżawy w  drodze  bezprzetargowej   część  działki  (nieruchomości) zabudowanej wymienionej w  wykazie stanowiącym  załącznik  Nr 1  niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21 dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie  w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo   przyjęte , na  stronach  internetowych  Urzędu  Gminy    w  Pacanowie.

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  141/18

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  6 listopada  2018 r  w sprawie  ogłoszenia   wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży  w trybie przetargowym .           

W  Y  K  A  Z

nieruchomość   zabudowana  położona w  obrębie Pacanów  gmina  Pacanów

Nieruchomość;

1.Działka nr  1912  własność Gminy  Pacanów 

2.Własność  Gminy Pacanów  - ujawniona  w   KI1B/00067592/0

3.Powierzchnia  16m²

4.Nieruchomość zabudowana położona  w  Pacanowie 

5.Brak  planu  -  w ewidencji  gruntów  zapisana   jako  grunt  zabudowany                           

6.Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy

7.Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  pod  kioskiem  miesięcznie  160,00zł  netto  plus 36,80 Vat   co  stanowi   196,80    brutto.   

8.Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

9.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania , najmu  lub  dzierżawy  -  10,00zł  za  1m²  plus  Vat

10.Zasady  aktualizacji  opłat  -  nie  dotyczy

11.Grunt  do  oddania  w  dzierżawę    na  lat  10

12 .  Czynsz  płatny  miesięcznie  w  terminie  do  30  dnia  danego  miesiąca

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz niniejszy podlega  ogłoszeniu przez okres 21 dni od  6  listopada  2018r do 27  listopada 2018

 Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: