ZARZĄDZENIE nr 121/2018

2018-09-05 11:24:55 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach

ZARZĄDZENIE  nr  121 /2018

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia   5  września 2018r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  użyczenia   na  potrzeby  Świętokrzyskie  Centrum  Ratownictwa  Medycznego i Transportu w  Kielcach

  Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2018r  poz. 1875  z  późniejszymi  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity  Dz. U. z 2018r  poz. Nr  121 z  póżniejszymi  zmianami /

 §1

Przeznacza  się do  użyczenia  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomość lokalową  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

  §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni   na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie , w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo  przyjęte, na  stronach  internetowych.

 §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr 121/2018r Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  5  września    2018 w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do  użyczenia w  drodze   bezprzetargowej.

                                                       W Y K A Z

nieruchomość  lokalowa  usytuowana  w  budynku  Ośrodka  Zdrowia  w   Pacanowie  przy  ulicy Dr  Gałązki   11

Nieruchomość;

1 Lokal  użytkowy   usytuowany  na działce nr 1315/2  własność ujawniona   w Księdze  Wieczystej  Nr  KI1B/00055357/  

2.Powierzchnia  lokalu  do  użyczenia  -  28,66 m²

3. Nieruchomość  lokalowa   położona  w  Pacanowie

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji   gruntów   działka  na  której  usytuowany  jest  lokal  użytkowy  jest  zabudowana

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

6.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -    nie  dotyczy.

7.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

8.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

9.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

10/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

11. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od   5  września  2018r  do  26  września  2018r

 Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: