ZARZĄDZENIE nr 120/2018

2018-09-05 11:22:20 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE  nr  120/2018

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  5 września  2018r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2018r  poz. 994 ze  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2018r   poz. 121 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr   LX /286/2010 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  29  kwietnia  2010 w  sprawie  wyrażenia  zgody na   sprzedaż  nieruchomości  położonych w  Oblekoniu, Karsach  Dużych,  Biechowie ,  Żabcu

 

  Zarządzam  co  następuje

 §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży  w  drodze  przetargowej  działkę  nieruchomość rolną  w  części  zabudowaną wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik  Nr 1  niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21 dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie  w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo   przyjęte , na  stronach  internetowych  Urzędu  Gminy    w  Pacanowie.

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 120 /18

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  5  września  2018 r  w sprawie  ogłoszenia   wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży  w trybie przetargowym .           

                                                          W  Y  K  A  Z

nieruchomości rolna   w  części  zabudowana  położona w   Oblekoniu  gmina  Pacanów

Nieruchomość;

1.Działka nr  310   własność Gminy  Pacanów 

2.Własność  Gminy Pacanów  - ujawniona  w   KI1B/00027423/3

3.Powierzchnia  0,2000ha

4.Nieruchomość rolna zabudowana położona  w  Oblekoniu 

5.Brak  planu  -  w ewidencji  gruntów  zapisana w  części  jako  grunt  rolny w  części  jako      zabudowany

6.Cena    nieruchomości    28670,00 zł

7.  Wartość  nieruchomości  według  operatu  z  wyceny   23500,00zł                           

8.Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy

9.  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu   pod  garażem  miesięcznie –  nie  dotyczy                       

10.Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

11.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania , najmu  lub  dzierżawy  -  nie dotyczy

12.Zasady  aktualizacji  opłat  -  nie  dotyczy

13.Grunt  do  oddania  w  dzierżawę    nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz niniejszy podlega  ogłoszeniu przez okres 21 dni od 5 września 2018r do 26 września 2018

 Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: