Obwieszczenie ROŚ. 6220.3.2018

2018-08-02 13:37:48 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Znak: ROŚ. 6220.3.2018                                                                     Pacanów, dnia 02.08.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Pacanów

 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 61 § 1, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  

 

zawiadamiam, że

 

w dniu 02.08.2018r. Wójt Gminy Pacanów na wniosek Powiatu Buskiego z siedzibą w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15 działającego, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na na „Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długość 1203m.” Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie, sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w dniu 02.08.2018r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 700 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Pacanów.

 

 

                                                                                                                                          WÓJT GMINY PACANÓW

                                                                                                                                              mgr Wiesław Skop

 

 

 

Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·         Pacanów

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

Zobacz również: