Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2018

2018-07-30 14:12:11 Ogłoszenia

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pacanów, 30.07.2018

Znak: ROŚ.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 05.01.2018r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci Dorosłych na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Rataje Karskie, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, realizowanego przez Inwestora Fundację Razem po Zdrowie ul. Tadeusza Kościuszki 27, 33-140 Lisia Góra.

W związku z powyższym informuje się że, w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. nr 110
w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

-        postanowieniem ROŚ.6220.1.2018 z dnia 30.07.2018r.

-        opinią sanitarna z dnia 04.04.2018r Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.V-4470/21/18

-        opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4220.62.2018.PW.1 z dnia 10.04.2018r

-        Opinią PGW Wody Polskie Zlewnia w Sandomierzu z dnia 06.06.2018r znak: KR.ZZO.4.436.26.2018.MP/2976

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rataje Karskie.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy
w Pacanowie w godzinach urzędowania.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop


 

Zobacz również: