Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2018

2018-07-20 09:37:09 Ogłoszenia

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Pacanów, 19.07.2018

Znak: ROŚ.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn zm)

zawiadamiam, że

że  z uwagi na ze względu na analizę dokumentacji sprawy przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie realizowanego przez Inwestora Fundację Razem po Zdrowie z siedzibą w Lisiej Górze ul. Tadeusza Kościuszki 27, 33-140 Lisia Góra.

Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 27 sierpnia 2018r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rataje Karskie.

pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn zm) w związku z art 36 § 1. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:

1.            Strony postępowania wg wykazu

2.            Sołtys m. Rataje Karskie

 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko


Zobacz również: