Ogłoszenie o możliwości składania wniosków

2018-07-20 09:33:39 Ogłoszenia

o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na montażu urządzeń przeciwdziałających zawilgoceniu i zagrzybieniu zabytkowej części Kościoła w Pacanowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 40 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz. 994 z późn. zm), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017r. poz.2187 z późn. zm.), oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr. X/47/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Wójt Gminy Pacanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na montażu urządzeń przeciwdziałających zawilgoceniu i zagrzybieniu zabytkowej części Kościoła w Pacanowie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pacanów z siedzibą przy ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, do dnia 20.07.2018 r. do godz. 15:00

Zobacz również: