Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 604

Data publikacji:
2021-07-08 10:38:11

Przedmiot: Zapytanie ofertowe wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych . Szczegółowy zakres robót określa : skrócona dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót utrzymaniowych.

Treść przetargu:

IGPM.7031.15.2021  
Pacanów 07.07.2021r.ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pacanów , NIP 655-17-90-515
28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie
tel. 41 376 54 03 , fax 41 376 59 80
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych . Szczegółowy zakres robót określa : skrócona dokumentacja techniczna , przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót utrzymaniowych.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
do 31.10.2021r

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2020r. poz. 2275)- wartość zamówienia mniejsza niż 130 000,00 zł.)

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej  na adres email: drogi@pacanow.pl.  do dnia 22.07.2021 r .
Oferta powinna zawierać:
- nazwę , adres Wykonawcy , lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy
- Kosztorysy ofertowe  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
 
6. KRYTERIA OCENY :
 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Podstawą do zapłaty będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
Termin płatności faktury lub rachunku do 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru  i otrzymania faktury/ rachunku.

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
Sławomir Woźniak –inspektor. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15, email : drogi@pacanow.pl
informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie (adres: ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów nr tel.: 41 376 54 03 adres e-mail: ug@pacanow.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postepowania wyboru wykonawcy oraz realizacji przedmiotu zamówienia  jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami)
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9. Państwa dane nie będą  przekazane podmiotom zewnętrznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub ograniczenia zakresu  zlecanych prac.   

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop


Załączone pliki:

202115_Zapytanie_mosty_zalaczniki
(202115_Zapytanie_mosty_zalaczniki.zip - 168.553 KB) Data publikacji: 2021-07-08 10:38:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 202115_Zapytanie_mosty_zalaczniki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 605
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2021-07-08 10:38:11
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2021-07-08 10:39:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu