Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 600

Data publikacji:
2021-03-22 12:16:57

Przedmiot: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0027 Sroczków, gm. Pacanów: działka nr 851.

Treść przetargu:

IGPM.6840.6.2020                                                                         Pacanów, dn. 22.03.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0027 Sroczków, gm. Pacanów:

1. Oznaczenie: działka nr 851, obręb 0027 Sroczków;

2. Powierzchnia: 1,6700 ha;

3. Cena wywoławcza: 20 400,00 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100),  podlega zwolnieniu z podatku Vat;

4. Wadium: 2 040,00 zł (dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100);

5. Oznaczenie nieruchomości  wg  KW: KW Nr KI1B/00056270/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju;

6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki nr 851 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 851 oznaczona jest jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: grunty pozostałe, obszary proponowane do zalesień, zadrzewień i zadarnień; Strefy rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej: obszar proponowany pod wysypisko odpadów komunalnych wraz z mogielnikiem; Strefa ochrony dóbr kultury, w tym archeologicznej: strefa biernej ochrony archeologicznej;

7. Opis nieruchomości: Działka rolna niezabudowana o kształcie  prostokąta, położona  w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej, działka zadrzewiona i zakrzaczona, działka niewyposażona w sieci infrastruktury technicznej, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działka rolna Klasa bonitacyjna gruntów: RIVb - 0,3200 ha, RV- 0,7400 ha, RVI- 0,4500 ha, PsV- 0,1600 ha;

8. Termin i miejsce przetargu: 22 kwietnia 2021r.o godz. 9 00, Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, Sala konferencyjna, piętro II.

 

Warunki udziału w przetargu:

1.      W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu  w wysokości określonej w ogłoszeniu (należy podać nr działki), w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. na rachunek Gminy Pacanów nr 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020, prowadzony przez NBS Solec- Zdrój. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 19 kwietnia 2021r. środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy.

2.      Z uwagi na fakt, że jest to nieruchomość rolna - do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.).

3.      Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 ustawy oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze, której jest położona jedna  z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.                          W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie   o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres, co najmniej 5 lat, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, kopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły). Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Kielcach) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

4.      Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

5.      Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości ( dowód osobisty lub paszport).

6.      Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.      Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

8.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.      W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.

10.  Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy Pacanów nr 82 8517 0007 0040 0400 0172 0073 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

11.  Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

12.  O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

13.  Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

14.  Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

15.  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

16.  Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 205, telefon 41 3765403 wew. 25  w godzinach pracy Urzędu.

17.  Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, tablicach ogłoszeń w miejscowości Sroczków oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów: ug.pacanow.pl, bip.pacanow.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 600
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2021-03-22 12:16:57
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2021-03-22 12:17:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu