Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 596

Data publikacji:
2021-01-25 13:05:52

Przedmiot: Zapytanie ofertowe: Bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych oraz tłuczniowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pacanów

Treść przetargu:

IGPM.7031.4.20201

Pacanów 22.01.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pacanów ,
28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie
tel. 41 376 54 03 , fax 41 376 59 80
 
2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych oraz tłuczniowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pacanów polegające na :
Część a)   
Dostarczenie kruszywa na wskazane odcinki dróg wraz z   rozścieleniem i wyprofilowaniem nawiezionego kruszywa.  Szacunkowe ilości kruszywa do dostarczenia 1300 ton, w tym 900 ton kruszywa frakcji  0-31,5mm oraz 400 ton frakcji kruszywa 0-63mm. Dostawa bezpośrednio na drogi winna być zrealizowana minimum jednym samochodem o maksymalnej ładowności do 10 ton , obsługiwanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
Zamawiający każdorazowo uzgodni w zależności od potrzeb odcinki dróg objęte zamówieniem oraz termin wykonania zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia realizacji  w terminie trzech  dni roboczych od zgłoszenia oraz zachowania ciągłości robót na zleconych odcinkach .
Wynagrodzenie ostateczne wykonawcy zostanie określone jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej i  dostarczonej , rozścielonej  wyrównanej 1 t kruszywa ( dla odebranych prac  przez przedstawiciela Zamawiającego)
Dostarczone kruszywo musi być odpowiedniej jakości oraz spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych określonych w normach oraz posiadać wymagane przepisami prawa atesty , certyfikaty oraz świadectwa jakości . W przypadku wątpliwości  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań pod katem  przydatności dostarczanego materiału .
Kruszywo winno pochodzić  z leganie działającej kopalni/żwirowni .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczonych materiałów do ilości która została określona szacunkowo.  Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe i prawne.

Część b)
Równanie z profilowaniem istniejących nawierzchni gruntowo-tłuczniowych na szacowanej  długości  25 km ( szerokość jezdni  3,0- 3,5m).
Ze względu na różny stopień  zniszczenia nawierzchni , rodzaj i sposób profilowania liczbę przejazdów każdorazowo należy dostosować do uzyskania należytego profilu drogi . W czasie profilowania równiarka powinna wyrównać wyboje ziemią uzyskaną ze ścięcia wygórowań .
Profilowanie należy wykonać równiarką samojezdną .
Wykonawca zapewni wykonanie prac zgodnie z normami i przepisami , co najmniej jedną równiarką drogową obsługiwaną przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami .
Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia realizacji  w terminie trzech  dni roboczych od zgłoszenia oraz zachowania ciągłości robót na zleconych odcinkach .
Prace polegają odbiorowi poprzez ocenę jakości wykonanych robót .
Wynagrodzenie będzie stanowić zaoferowaną cenę jednostkową pomnożoną przez ilość faktycznie odebranych przez zamawiającego robót .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót w stosunku  do ilości która została określona szacunkowo.  Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe i prawne.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA
Zakończenie prac do dnia  31.07.2021r.

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2020r. poz. 2275)- wartość zamówienia mniejsza niż 130 000,00 zł.

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej do dnia 15.02.2021 r do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów lub na adres drogi@pacanow.pl.

Oferta powinna zawierać :
- nazwę oferenta
- dla części a )- cenę jednostkową brutto za 1 tonę kruszywa z dostarczeniem na wskazane odcinki dróg , rozścieleniem , wyprofilowaniem  z podziałem na poszczególne frakcje kruszywa .
- dla części b) cenę jednostkową brutto za  wykonanie równania z profilowaniem 1 km drogi.

6. KRYTERIA OCENY :
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny brutto . Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Termin płatności faktury do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  i otrzymania faktury . Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych , jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
Woźniak Sławomir – insp. ds. dróg , tel. 41 376 54 03 wew 15 – w sprawach postępowania
Grzegorz Szymaszek- inspektor ds.. komunalnych tel. 41  376 54 03 wew 54 w sprawach realizacji usługi informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 8.00-14.00

9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie (adres: ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów nr tel.: 41 376 54 03 adres e-mail: ug@pacanow.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postepowania administracyjnego o wydanie informacji, zaświadczenia, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami).,
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9. Państwa dane nie będą  przekazane podmiotom zewnętrznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wiesław Skop

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 701
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2021-01-25 13:05:52
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2021-01-25 13:06:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu